Les om de nye reglene

Vi ser på el-sparkesykkel som et supert fremkomstmiddel, så lenge det er lagt til grunn gode premisser for sikkerheten.

Til våren kommer det nye tiltak for å øke sikkerheten rundt kjøring av el-sparkesykkel

Ung i trafikken har hatt mye av sitt søkelys på sikkerhet når det kommer til kjøring av el-sparkesykkel, og endelig ser vi at arbeidet vårt har gitt resultater. Nå strammer regjeringen inn reglene og det er vi som trafikksikkerhetsorganisasjon glad for. Ifølge regjeringen er årsaken uakseptable høye skadetall, og et stadig økende konfliktnivå mellom el-sparkesykler og andre trafikanter.

Tiltakene som iverksettes:

 • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
 • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
 • Aldersgrense på minst 12 år.
 • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

I tillegg er det andre tiltak som regjeringen ønsker å sende ut på høring. Forslagene innebærer:

 • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.
 • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven
 • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn

Vi ser på el-sparkesykkel som et supert fremkomstmiddel, så lenge det er lagt til grunn gode premisser for sikkerheten. Vi er fornøyde med at dette tas på alvor, samtidig er det viktig å fortsette med holdningsskapende arbeid. For oss i Ung i trafikken betyr det spesielt at vi fremover fortsatt har fokus på trygg ferdsel blant ungdom, og bidrar med å gjøre det nye regelverket kjent i vår målgruppe.

Dette gjør Ung i trafikken i 2022 for tryggere el-sparkesykkelatferd blant ungdom

 • I forbindelse forskningsprosjektet UngSpark, ledet av Transportøkonomisk institutt (TØI) , har Ung i trafikken fått ansvar for formidlingskonsepter på mikromobilitet og ungdom. Det betyr produksjon av produkter rettet mot målgruppen, hvor TØI sin oppgave blir å måle effekten.
 • Vi samarbeider med skoleelever på ungdomsskole og i videregående skole
 • Samarbeider med politikere og organisasjoner
 • Digitale holdning- og atferdskampanjer
 • Sikkerhetsarrangementer med elsparkesykkel og promillebriller, samarbeidspartner Voi Scooters.
 • PR og kommunikasjon
 • Stunts: uhøytidlige promilletestinger

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-strammer-regjeringen-inn-reglene-for-elsparkesykkel/id2898051/ (nye regler)

https://www.politiet.no/rad/trafikk/sikkerhet-i-trafikken/elsykkel-og-elsparkesykkel/ (nåværende regler)