Fakta om fyllekjøring

Fakta-om-fyllekjøring

Fakta om fyllekjøring

Hver dag kjøres det mange turer i ulovlig rus på norske veier. Det gjelder både alkohol, narkotika og ulovlig rus fra medikamenter. 14 000 turer skjer med ulovlig alkoholpromille, og det er disse turene som skaper de verste ulykkene. Ungdom er dessverre overrepresentert i de ulykkene. Sammen med høy fart, regnes rus for å være den enkeltfaktoren som øker risikoen for trafikkulykker mest.

Promillegrensen på vei er 0,2. Promillegrensen til sjøs er på 0,8. Det er også fastsatt faste grenser for en rekke andre stoffer som tilsvarer 0,2 promillen. Dette har gjort det mye enklere å forholde seg til lovene rundt kjøring med andre stoffer enn alkohol. 

Ungdom og fyllekjøring

  • En tredjedel av dødsulykker i trafikken skyldes rus, tallet ligger høyere for ungdom mellom 18 og 24 år.
  • For førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger med en promille på over 0,5.
  • Risikoen øker dramatisk jo høyere promillen er.
  • Blandingsrus med alkohol er det som gir høyest risiko.
  • Unge sjåfører, spesielt unge menn, er en risikogruppe i trafikken.
  • Tre fjerdedel av de drepte er gutter/menn.
  • I 2020 døde 18 personer mellom 16 og 24 år i trafikken.
  • Trafikkulykker er en av de største dødsårsakene blant ungdom.
  • I 2020 var 24 % av de som ble anmeldt for ruskjøring, mellom 16 og 24 år.

Konsekvenser ved fyllekjøring

Det har store konsekvenser å kjøre i ruspåvirket tilstand. Dersom du blir stoppet av politiet i ruset tilstand, uten at det har skjedd en ulykke, gjelder de vanlige lovene for promillekjøring.

Dette innebærer en bot på ca. en månedslønn dersom du blir tatt med en promille mellom 0,2 og 0,5. Med så lav promille er det vanligvis ikke fengselsstraff og du mister vanligvis ikke førerkortet. Dersom du har en promille mellom 0,5 og 1,2 vil boten ligge på ca 1,5 ganger månedslønnen din, du idømmes som regel betinget fengsel, men du kan også idømmes ubetinget fengsel. Førerkortet mister du også i minst et år.

Med en promille over 1,2 ligger boten og førerkortinndragelsen på samme nivå, men du får minst 14 dager ubetinget fengsel. I tillegg mister du førerkortet i minst to år.

Dersom du blir tatt for promillekjøring  med en promille over 0,5 flere ganger innenfor en femårsperiode, mister du lappen for alltid. Etter å ha vært uten førerkort i fem år, kan du søke om å få førerkortet tilbake.

Dersom det skulle skje en ulykke der en tredjepart var involvert ville det være straffeloven som er aktuell. Dersom det er snakk om en dødsulykke vil det være sannsynlig at føreren i ruset tilstand blir dømt for uaktsomt drap. Dette har en strafferamme på inntil seks år.

Dersom du skulle forårsaket en ulykke med skade, men uten dødsfall vil det også være straffeloven som gjelder. Det er mange faktorer som spiller inn ved en eventuell straffeutmåling når det gjelder bilulykker. Men ved fyllekjøring vil det uansett være den rusa føreren som har skylda.

I tillegg til å miste lappen, risikere lang fengselsstraff og en saftig bot, vil det også medføre et erstatningsansvar etter en slik ulykke. Erstatningsansvaret kan være så stort at mange sliter med økonomien resten av livet. En alvorlig ulykke vil også kunne gi deg vanskeligheter med å få visum til for eksempel USA.

En ulykke koster også samfunnet mye penger. Det anslås at en dødsulykke koster samfunnet ca 32.2 millioner , en meget alvorlig ulykke 28,9 millioner en alvorlig ulykke koster ca 10,3 millioner.

Du kan lese mer om lover og regler om rus og trafikk her.

Misbruk av rusmidler og retten til førerkort

Personer som misbruker rusmidler oppfyller ikke førerkortforskriftens helsekrav. Det regnes at all bruk av illegale rusmidler er misbruk og dermed oppfyller man ikke disse helsekravene.

Alkoholmisbruk er vanskelig å definere med klare grenser, men hvis noen har et så stort forbruk av alkohol at det over tid går ut over ens normale evne til å fungere eller konsumet på sikt fører til fysiske helseskader, så er et misbruk tilstedeDet er ikke politiet som har myndighet til å avgjøre dette, det er legen som må fastsette om helsekravene ikke er oppfylt.

Politiet kan derfor ikke beslaglegge førerkortet om de ser hasj i urinprøven og du ikke er over grensen for ruspåvirket kjøring, eller beslaglegge førerkortet om du blir tatt for bruk av illegale rusmidler uten å kjøre bil.

Last ned vår faktabrosjyre om rus i trafikken her!
Les mer fakta om rus og trafikk i vårt e-læringskurs her!

For mer informasjon se:

www.marusfritrafikk.no
MA- Rusfri Trafikk, vår moderorganisasjon, sin hjemmeside med informasjon om blant annet trafikksikkerhet, fyllekjøring og alkolås.

www.mhf.se
MHF:s (MA – Rusfri Trafikk sin søsterorganisasjon i Sverige) hjemmeside med mye fakta om fyllekjøring og om trafikksikkerhet generelt.

www.mhf-ungdom.se
MHF-Ungdom er vår søsterorganisasjon i Sverige. De jobber med ulike forebyggende prosjekter med rus og trafikk.

www.vegvesen.no
Statens Vegvesens egen hjemmeside. Klikk på ”trafikksikkerhet” og du finner mye informasjon!

www.politiet.no
Politiet har myndigheten til å kontrollere ruskjøring og håndheve de lover og regler som gjelder. De har også mye kunnskap om temaet.

www.tryggtrafikk.no
En trafikksikkerhetsorganisasjon som fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og de offentlige myndighetene som har ansvar for trafikksikkerheten.

www.actis.no
Actis er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rusfeltet.

www.madd.org
Mothers Against Drunk Driving. Amerikansk forening startet 1980.

www.avogtil.no
Av-og-til jobber med å sette fokus på alkoholfrie soner, blant annet trafikk.

www.helsedirektoratet.no
Helsedirektoratets hjemmeside.

www.toi.no
Transportøkonomisk Institutt er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme denne forskningen til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.

www.sirus.no
Statens Institutt for Rusmiddelforskning er en forskningsfaglig selvstendig institusjon som har som formål å utføre forskning som kan bidra til økt kunnskap omkring bruk og misbruk av rusmidler og andre avhengighetsskapende midler.

www.ssb.no
Statistisk Sentralbyrå.

www.personskadeforbundet.no
Tidligere landsforeningen for trafikkskadde. Forbundet omfatter nå alle, uansett skadetype.